wetlands and biodiversity

Försöksanläggningar  

Försöksanläggning IBZ - Bölarp

Försöksanläggningen för Integrerade Skyddszoner (IBZ)ligger strax utanför samhället Veinge. Där har vi samlat ett flertal dräneringsrör till en central brunn som höjts med ca 0,5 meter för att förenkla flödesmätning av vattnet samt själva vattenprovtagningen för näringsämnesanalyser.   Anläggningen anlades i december 2013 och består av två olika delar, varav en är mestadels sand och den andra lera. Vatten kan ledas in i anläggningens olika delar separat och kan manipuleras t ex med tillsatser i inflödet. Vattenprover kan tas både i in- och utflödet och infiltrationen kan mätas timvis. Vattenprover på det infiltrerade vattnet tas i piezometerrör som finns på invallningen innan vattnet slutligen rinner ut i vattendraget.
   
Försöksanläggningen Nivåvåtmarker - Lilla Böslid

Försöksanläggningen uppfördes 2014 på Hushållningssällskapets gård söder om Halmstad. Områdets täckdiken har sammanförts i ett samlat inlopp. Normalutloppet sker på lågnivå och på en högre nivå när vattnet stiger vid höga tillflöden. Från den högre nivån leds vattnet i en trädbevuxen infiltrationsbädd där allt vatten åter samlas upp i djupet och leds till en kontrollbrunn.

Alla in- och utlopp kan flödes mätas med 1 timmas upplösning. 2015 har anläggningen kompletterats med plantering av vattenväxter för att få förutsättningar för fullskaleförsök redan 2016.
   
Försöksanläggningen Torvjord - Lilla Böslid

Försöksanläggningen som har uppförts 2015 består av 4 dammar som fyllts med jord från 2 åkrar med hög andel organisk substans. Här kan översvämningar och infiltration simuleras vilket ska ge svar på hur näringshalterna och andra ämnen förändras i organiska jordar när vattenregimen förändras. Vattenmängderna mäts med 1 timmes upplösning. Anläggningen drivs av Högskolan i Halmstad med försöksstart 2016.
   
Experimentvåtmarker Plönninge

Våtmarksexperimentanläggningen utanför Harplinge anlades 2003 och består av 18 likformade smådammar.
Många försök har genomförts med syfte att förstå olika växters påverkan på retention av näringsämnen men även mediciner. Anläggningen drivs av Högskolan i Halmstad och har genererat många förskningsresultat alltsedan starten.
 wetlands tjänster projekt_swe
 
© Peter Feuerbach