wetlands and biodiversity

Högskolan i Halmstad  

Prof. Stefan Weisner vid IBZ demonstrationsanläggningen vid Lilla Böslid.
Högskolan i Halmstad och Våtmarkscentrum

Stefan Weisner är professor i biologi med inriktning miljövetenskap vid Högskolan i Halmstad. Stefan Weisners forskning har fokuserat på ekologi hos växter som lever i övergångszonen mellan land och vatten. Syftet har varit att förstå reglerande mekanismer för att kunna utnyttja denna kunskap vid restaurering av ekologiska system.

Senare forskning innefattar tillämpad forskning inom gränsområdet biologi - miljövetenskap. Ett aktuellt forskningsområde är funktionell analys av våtmarksekosystem. Detta forskningsområde besvarar frågor om hur vi kan erhålla olika samhällsnyttor från våtmarker, såsom ökad biologisk mångfald, förbättrad livskvalitet, vattenrening, vattenmagasinering, och t.ex. utnyttjande av växtbiomassa från våtmarker för energiändamål.

Våtmarkscentrum drivs i samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet i Halland.Stefan Weisner
Halmstad University
School of Business and Engineering
Box 823
SE - 301 18 Halmstad
Sweden
email: stefan.weisner @ hh.se
phone: +46 35 167348,
mobile + 46 730 664964Peter Feuerbach och
John Strand
Hushållningssällskapet Halland
Rural Economy and Agricultural Society of Halland
Lilla Böslid
SE - 305 96 Halmstad
Sweden
email: peter.feuerbach @ hushallningssallskapet.se
john.strand @ hushallningssallskapet.se
phone: +46 35 46500. mobile +46708 438206 (Peter) or +46708 438218 (John)
Våtmarkscentrum för samman forskare som arbetar med tillämpade aspekter inom våtmarksekologi. Centrumet fungerar som en nationell och internationell resurs i frågor kring våtmarker som ett verktyg i miljöarbetet.

Anläggande och restaurering av våtmarker gynnar den biologiska mångfalden. Genom att anlägga eller restaurera våtmarker kan även olika nyttigheter för samhället (ekosystemtjänster) uppnås: vattenrening, vattenmagasinering, skydd mot översvämningar, ökade landskapsvärden, höjd livskvalitet, produktion och resursåtervinning. Våtmarkscentrum är delaktigt i forsknings- och utvecklingsprojekt i bl.a. Brasilien, Kina, Nederländerna och Sverige. Våtmarkcentrum medverkade i "Aquarius - Farmers as water managers under climate change", ett Interreg IVB Nordsjöprojekt delfinansierat av EU 2009 - 2012.
Projektet involverade partners från Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna, Tyskland och Skottland. Den svenska delen av Aquariusprojektet bestod av deltagare från Länsstyrelsen i Hallands län, Hushållningssällskapet i Halland, Region Halland, Högskolan i Halmstad och Laholms Kommun.

Våtmarkscentrum har genomfört utvärderingar åt Jordbruksverket och Naturvårdsverket av nationella program för anläggning av våtmarker. Våtmarkscentrum medverkar genom Hushållningssällskapet i Halland i utvecklingen av miljöinnovationer för hållbar vattenvård i jordbrukslandskapet.
Läs mer om våra aktuella forskningsprojekt
vid våtmarkscentrum : 
här >>
 wetlands tjänster projekt_swe
 
© Peter Feuerbach