wetlands and biodiversity

Aktuella projekt  


Life-GoodStream (EU) 2015-2021

I EU-projekt Life-Goodstream arbetar vi med att förbättra den ekologiska statusen från "måttlig" till "god" ekologisk status i Trönningeån, som ligger söder om Halmstad. Detta innebär att sänka koncentrationen av fosfor i vattnet, öka fisktätheten samt förbättra den biologiska mångfalden närmast ån. Trönningeån rinner från Knorrasjön i inlandet på ca 10 km längd till kusten  innan den mynnar i Fylleån bara några hundra meter dess mynning i havet. Avrinningsområdet är 33 km2 och ca 50% är jordbruksmark. I sin sista del korsar ån samhället Trönninge, som ibland får problem med översvämningar. Även dessa problem ska åtgärdas i projektet.

För att lyckas med detta kommer vi att anlägga olika typer av våtmarker med syfte att förbättra vattenkvaliteten och livsmiljöerna för fisk och olika organismer.

Inga åtgärder är planerade från början utan alla planer tas fram i samarbete med markägana och deras familjer. Att delta i projektet är helt frivilligt och kostnadsfritt.

Vi arbetar med kartprogrammet QGIS där vi upprättar översiktliga kartor med provplatser för vattenprovtagning och framtagning av planeringsunderlag som är behjälplig vid val och placering av olika typer av våtmarker. Under projekttiden kommer vi ta vattenprover varannan vecka för att kontinuerligt se förändringar av koncentrationen av näringsämnen i Trönningeån. Tillsammans med studenter från Högskolan i Halmstad gör vi kompletterande studier av näringsstatus i ån och utreda andra frågeställningar, t ex om biologisk mångfald.

Life-Goodstream projektet genomförs med Länsstyrelsen i Halland och Halmstads Kommun som partners. Vi vill skapa ett framgångsrikt projekt baserad på nära relationer till markägare och samarbetspartners, där vi tillsammans gör skillnad för Trönningeåns närmiljö och hittar intressanta lösningar som kan tillämpas på andra åar i Sverige och Europa.

Goodstream hemsida
   


Cinderella (facce ERA NET + (BMBF) (EU) 2015-2018

CINDERELLA är ett projekt inom ERA-NET Plus action “Climate Smart Agriculture: Adaptation of agricultural systems in Europe”. Konventionellt jordbruk på dränerade torvjordar ger upphov till stora växthusgasutsläpp. Projektet CINDERELLA fokuserar på forskning om hur återställning av vattenförhållanden till blötare förhållanden kan minska växthusgasutsläppen från dessa marker samtidigt som jordbruksproduktion kan vidmakthållas och/eller andra ekosystemtjänster fås. CINDERELLA syftar till att utveckla metoder och strategier för att göra detta möjligt samt till att sprida information om detta innovativa koncept. Läs mera om Cinderella här


I den svenska delen av projektet ska bl a torv jordars egenskaper vid olika vatenregim undersökas vad gäller att ackumulation eller förluster av näringsämnen. Detta görs i en nyskapad försöksanläggning med fyra specialdammar där vattenivåerna kan styras och vattenflödena mätas.

Cinderella hemsida

 
Nivåvåtmarker (Vinnova) 2013-2016

Ett Vinnova projekt, Innovationer för ett hållbart samhälle.

Projektet är en del i strävanden att hitta hållbara produktionsmetoder för jordbruket och bidrar till
flera nationella miljömål.

Hushållningssällskapet Halland och Högskolan i Halmstad skall uppföra en pilotanläggning och tillsammans med ett stort nätverk av våtmarksspecialister utvärdera ett nytt koncept för rening av växtnäringsförluster från åkermark till täckdiken och vattendrag/hav.
Målen är att utveckla ett nytt miljöverktyg och lägga grunden för ett nytt synsätt där läckande
näringsämnen ses som en resurs och inte ett miljöproblem.

Pilotanläggningen är en Nivåvåtmark som är en ny typ av våtmark med fokus på recirkulation av näringsämnen, där problemet med diffust läckage av näringsämnen från åkermark angrips på ett helt nytt sätt. I detta pilotprojekt optimeras en nivåvåtmark för fastläggning av näringsämnen, till skillnad från traditionella anlagda våtmarker i Sverige, där optimeringen har varit inriktad på att gynna den resursförstörande processen denitrifikation. Reningsgraden förväntas bli extra stor när permanent låga vattennivåer gynnar sedimentation och när tillfälligt höga flöden kan infiltreras över trädbevuxna markytor. Näringsämnen kan sedan skördas i form av näringsrika sediment och träd.

För att kunna använda vår mätteknik har vi separerat nivåvåtmarks delen (i bakgrunden) från översilnings delen (i förgrunden). Vi kan samla upp och mäta allt vatten som lämnar båda delarna.

Inloppsbrunnen samlar flera täckdiken längs med försöksplatsen. Alla utgående flöden från de olika delarna och från olika nivåer kommer att provtas och mätas i utloppsbrunnen .Vi har placerat ut tre brohuvuden av betong för att utan störningar kunna ta oss ut i vattnet i samband med sedimentprovtagning. Hela anläggningen är relativt djupt nedgrävd i alven som består av tung lera.

Vinnova hemsida
 wetlands tjänster projekt_swe
 
© Peter Feuerbach